Ε.Π.Ο.Π.

Η βυθισμένη πολιτεία

Του Διονύση Κράγκαρη

Από χρόνια έψαχνα να βρω στοιχεία για τη βυθισμένη πολιτεία που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, μερικές εκατοντάδες μέτρα βορειοδυτικώς της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. Ώσπου, προσφάτως, αναδιφώντας παλιά αρχεία σε κεντρική βιβλιοθήκη της πρωτεύουσας, βρέθηκα μπροστά σε ένα, σκοροφαγωμένο, είναι αλήθεια, έγγραφο, το οποίον απ΄ότι φαίνεται αποτελεί αναφορά απεσταλμένου διοικητικού υπαλλήλου προς ανωτέραν του αρχήν. Το έγγραφο αυτό παραδίδω σήμερα στη δημοσιότητα με όλη την προσήκουσα συγκίνηση, διατηρώντας την ακριβή φρασεολογία, σύνταξη, ορθογραφία αλλά και στίξη του συντάκτη του, παρά τα άφθονα , όπως προανέφερα προβλήματα ανάγνωσής του λόγω της φθοράς του πανδαμάτορος χρόνου.

“Εις την υπηρεσίαν μας”, αρχίζει το έγγραφο, “περιήλθον πληροφορίαι προερχόμεναι υπό τινων ψαράδων της περιοχής Κοτυχίου, ότι μερικάς εκατοντάδας μέτρων από της λιμνοθαλάσσης ενετοπίσθησαν υπό την θάλασσαν και μόλις ολίγα μέτρα από της ακτής, ερείπια αρχαίας πολιτείας. Παρά την αρχικήν δυσπιστίαν και μετά από συνεχείς οχλήσεις, η Υπηρεσία μας απέστειλε κλιμάκιον εξ υπαλλήλων της ειδικώς εκπαιδευμένων εις υποβρυχίους αποστολάς. Το κλιμάκιον τούτο μετέβη εις το προσδιορισθέν υπό των αλιέων σημείον και διεπίστωσε τα κάτωθι: Πράγματι, υπό την θάλασσαν ευρίσκεται βυθισμένη, άγνωστον εάν από σεισμόν ή άλλην αιτίαν, ολόκληρος πολιτεία, αποτελουμένη από δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ναούς και πλατείας. Ο πληθυσμός της αρχικώς θα πρέπει να ανήρχετο εις 5-6 χιλιάδας κατοίκους αργότερον όμως και με την ανάπτυξιν γειτονικών χωρίων, αλλά και την επισυμβάσαν μετανάστευσιν πολλών κατοίκων της, μετά βίας υπερέβαινεν τας τρεις χιλιάδας. Εις την κεντρικήν πλατείαν της πολιτείας ενετοπίσθη περικαλλής χριστιανικός ναός εκ πέτρας με δύο καμπαναριά, ο οποίος όμως έχει υποστεί σοβαράς αλλοιώσεις τόσον εις τον πρόναον , ο οποίος έχει σοφατισθεί, λόγω των σοβαρών ζημιών που υπέστη εξ αλλεπαλλήλων σεισμών, όσον και ως προς ένα σκαλοπάτι του το οποίον εχώθηκε υπό του εργολάβου εις μίαν από τας πολλάς ανακαινίσεις της περιξ αυτού πλατείας επί δημαρχίας……(λέξις δυσανάγνωστος). Επίσης επί θητείας του ιδίου δημάρχου……(λέξις δυσανάγνωστος) έγιναν και άλλαι πολεοδομικαί και αισθητικαί παρεμβάσεις, όπως πεζοδρομήσεις οδών, μαρμαροστρώσεις μνημείων και προτομών, ενώ η σημαντικωτέρα εξ αυτών, το κτίριον του Ενυδρείου, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθεί λόγω της επισυμβάσης καταβυθίσεως. Υπολείμματα παλαιοτέρων μνημείων και στοιχείων αυτών ενετοπίσθησαν εις το ιστορικόν και λαογραφικόν μουσείον της πολιτείας, το οποίον ευρίσκεται εις το ισόγειον ανακαινισθέντος νεοκλασικου κτιρίου ανεγερθέντος το πάλαι υπό φαλιρίσαντος εν συνεχεία σταφιδεμπόρου. Έτερον χαρακτηριστικόν στοιχείον της πολιτείας, αποτελεί το δαιδαλώδες πολεοδομικόν της σχέδιον, το οποίον λόγω και της μη διανοίξεως κεντρικών δρόμων, προφανώς λόγω πελατειακών σχέσεων με τον εκάστοτε δήμαρχον, εδημιούργησε πρόσθετα εμπόδια εις την εξερευνησίν της. Τοιουτοτρόπως μετά δυσκολίας ημπορέσαμε να εντοπίσωμεν τον έτερον ναόν, εγγύς του κωδωνωστασίου του οποίου έχει φυτευθεί αροκάρια συναγωνιζομένη τούτο καθ΄ύψος, το κτιριακόν συγκρότημα του σιδηροδρομικού σταθμού από τον οποίον ,πέρα της ουσιαστικής εγκαταλείψεώς του, έχει αφαιρεθεί και το περίφημον ωρολόγιόν του, τας αποθήκας του ΑΣΟ που άλλοτε συνεκέντρωνον το πολυτιμότερον προϊόν της περιοχής, την σταφίδα, και τώρα ευρίσκονται εις πλήρη ερήμωσιν, καθώς και άλλα σπουδαία οικοδομήματα τα οποία είχον ανεγερθεί κατά την περίοδον ακμής της εν λόγω πολιτείας, κατά την οποίαν αύτη απετέλει διοικητικόν και εμπορικόν κέντρον της ευρύτερης περιοχής. Εις απόστασιν ουχί πολύ μακράν της πολιτείας, ενετοπίσθησαν ίχνη καύσεως σκουπιδιών, εξ αυτού δε συνάγεται ότι η πολιτεία δεν διέθετε ΧΥΤΑ. Επίσης διακρίνονται ίχνη αρχαίας αλυκής και εις μικράν απόστασιν εκτεταμένος πρόχειρος οκισμός, προφανώς αυθαίρετος, χρησιμεύων προς παραθερισμόν των κατοίκων της. Εις νεωτέραν συμπληρωματικήν αναφοράν μας θα προβώμεν εις αναλυτικωτέραν περιγραφήν καθώς και εις διεξοδικήν ιστορικήν και κοινωνιολογικήν τεκμηρίωσιν”.

Αυτά διαλαμβάνει το έγγραφο που ανακάλυψα και ήδη επιδίδομαι εις αόκνους προσπαθείας για τον εντοπισμό και του “νεωτέρου”.

Advertisements

Comments are closed.